Hva kan et legemiddel
for redusert appetitt
og økt kontroll
gjøre for dine
pasienters mulighet
til å gå ned i vekt?

Mysimba® (naltrexon/ bupropion) er en medikamentell behandling mot fedme som gjennom sine to komponenter, påvirker sultsenteret og belønningssystemet i hjernen. (1-3)

Mysimba er et varemerke registrert av Nalpropion Pharmaceuticals LCC. © 2020 Nalpropion Pharmaceuticals LCC. EU/1/14/988. MYS-0179-001, 07/20 For mer informasjon, kontakt Navamedic ASA, Tlf: 67112540, E-post: infono@navamedic.com, www.navamedic.com

Retningslinjer for individuell refusjon av Mysimba

ICD-10: E66 / ICPC-2: T82 Fedme

 • BMI ≥ 35 og < 40 med en vektrelatert tilleggssykdom eller en tilleggslidelse/-sykdom som øker risikoen for alvorlig fedmerelatert sykdom.
 • BMI ≥ 40

Informasjon om relaterte diagnoser for tilleggssykdom finner du på www.helsedirektoratet.no 
Vedlegg 1 til § 5-14 legemiddellisten (under Mysimba).

Søknaden sendes elektronisk via e-reseptløsningen eller via Helsedirektoratets portal: https://portal.helsedirektoratet.no
NB! Du må være koblet til Norsk Helsenett (NHN) for at lenken skal være aktiv.

Refusjon av Mysimba innvilges umiddelbart dersom kriteriene er oppfylt.

En kombinasjon av to velkjente substanser

Naltrekson er en mu-opioidreseptorantagonist. Bupropion er en selektiv nevronal reopptakshemmer av noradrenalin og dopamin. Begge substansene har veldokumenterte sikkerhetsprofiler og har blitt brukt i behandling av alkoholisme, depresjon og røykeavvenning med opp til 30 års erfaring. (1)

▼ Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning til Statens legemiddelverk. Meldeskjema ligger på www.legemiddelverket.no/meldeskjema.

Virkningsmekanisme

Mysimba påvirker hovedsakelig to områder i hjernen; arkuatuskjernen i hypotalamus (sultsenteret) og det mesolimbiske dopaminerge belønningssystemet (ventrale tegmentumområdet, accumbenskjernen og prefrontal korteks). (1)*

Bupropion stimulerer POMC-nevron i hypotalamus som anses å ha betydning for appetittregulering og energibalanse. Ved stimulering av POMC-nevron frigjøres et melanocyttstimulerende hormon (α-MSH), som deretter binder sammen og stimulerer melakortinreseptorer (MC4-R). stimuleringen fører til redusert appetitt og økt energiforbruk og følgelig en vektreduksjon. (1)

Når α-MSH frigjøres foregår det samtidig en frigjøring av β-endorfin fra POMC-nevronen som bindes til mu-opioide reseptorer på samme nevron. Bindingen resulterer i en negativ tilbakekoplingsløyfe, som fører til redusert frigjøring av α-MSH. Naltrekson blokkerer denne negative tilbakekoplingsløyfen og derved forsterkes og forlenges bupropions effekter i sultsenteret.

* Den eksakte nevrokjemiske appetittdempende effekten a naltrekson/bupropion er enda ikke helt klarlagt.

† Proopiomelanokortin

Hvilke pasienter er aktuelle for behandling med Mysimba?

Mysimba skal brukes som tillegg til kalorifattig kosthold og økt fysisk aktivitet for vektreduksjon hos voksne (≥18 år) med innledende kroppsmasseindeks (BMI) på ≥30 kg/m2 (fedme) eller ≥27-30 kg/m2 (overvekt) samt én eller flere vektrelaterte risikofaktorer (f.eks. diabetes type 2, dyslipidemi eller kontrollert hypertensjon). (1)

Behandlingen bør seponeres etter 16 uker hvis pasienten ikke har mistet minst 5% av innledende kroppsvekt. (5)

Mysimba respondere og ikke respondere (5)

Det kliniske testprogrammet har vist at 51% av pasientene kan forventes å få et vekttap på minst 5% etter 16 ukers behandling. Disse pasientene kategoriseres som Myimba-respondere. Vekttapsterskelen på >5% i uke 16 hadde 86,4% positiv prediktiv verdi og 84,8% negativ prediktiv verdi for å bestemme om et individ behandlet med Mysimba ville oppnå minst 5% vekttap i uke 56. De pasientene som ikke oppnådde målet i uke 16, ble ansett som ikke-respondere. (5)

Legens kontrolliste for forskrivning

For å sikre riktig valg av pasienter for behandling med Mysimba, oppfordres det til å fylle ut følgende kontrolliste:

>> En utskrivbar PDF av kontrollisten finner du her

Tydelige resultat, vedvarende vektreduksjon (1, 6-9)

Mysimba er undersøkt i fire randomiserte, dobbeltblinde, placebokontrollerte 56-ukers studier med totalt 4 536 pasienter. (1, 6-9)

Signifikant vektreduksjon i forhold til placebo (5)

I samtlige kliniske studier ble det oppnådd en vesentlig vektreduksjon, i kombinasjon med kost- og aktivitetsrådgivning, fra basislinjen ved uke 4 og som ble opprettholdt under etterfølgende 4 ukers oppfølgingsintervaller frem til studiene avsluttet. (5)

I tillegg til vekttap ble det observert statistisk signifikante forbedringer i triglyserider og HDL-kolesterol sammenlignet med placebo i samtlige fire fase 3-studiene. (6-9)

51% av alle pasienter reduserer sin initiale vekt med minst 5% etter 16 ukers behandling (5)

Det kliniske testprogrammet har vist at 51% av pasientene kan forventes å få et vekttap på minst 5% etter 16 ukers behandling. Disse pasientene kategoriseres som Mysimba-respondere. (5)

I denne studien fikk samtlige pasienter individuell rådgivning om redusert kaloriinntak og økt fysisk aktivitet (30 minutter hver dag). (7)

Etter 56 ukers behandling har de pasientene som oppnådde 5% vekttap etter 16 uker, et gjennomsnittlig vekttap på 11,3%. (5)

Behandling med Mysimba skal avbrytes etter 16 uker dersom pasienten ikke har mistet minst 5% av sin innledende kroppsvekt. (1, 5)

I denne studien fikk pasientene ta del i et intensivt adferdsendringsprogram (BMOD, behavior modification) bestående av 28 gruppeterapi sesjoner i løpet av 56 uker, samt et strengt diett- og aktivitetsregime. (9)

Andelen pasienter som oppnådde minst 5% vektrediksjon etter 16 uker var 51% = responders.

Mysimba respondere og ikke respondere (5)

En annen effekt av Mysiba var at HbA1c ble signifikant redusert hos de pasientene med type 2-diabetes som fikk behandling med Mysimba, sammenlignet med placebo. (8) Mysimba har ingen godkjent indikasjon for behandling av type 2-diabetes.

Toleranse og sikkerhet

Mysimbas sikkerhetsprofil er dokumentert i flere dobbeltblinde, placebokontrollerte studier. (1, 6-9)

For å sikre riktig valg av pasienter for behandling med Mysimba, skal en kontrolliste for forskrivning fylles ut.

>> Legens kontrolliste for forskrivning

Dosering og administrering

Mysimba er en depottablett som skal svelges hel sammen med vann, og inntas i samband med måltid. Tabletten må ikke deles, tygges eller knuses. (1)

Mysimba dosetitreres inntil maksimal dose på 2 tabletter 2 ganger per dag. Dosetitreringen foregår i løpet av en 4-ukersperiode i henhold til følgende skjema: (1)

Behovet for fortsatt behandling skal vurderes etter 16 uker og deretter vurderes på nytt hvert år. Behandling med Mysimba skal avbrytes etter 16 uker om pasienten ikke har mistet minst 5% av sin initiale kroppsvekt.

Om pasienten glemmer en dose skal pasienten ikke ta en ytterligere dose, men ta neste ordinerte dose til vanlig tid.

Hver tablett inneholder 8 mg naltreksonhydroklorid og 90 mg bupropionhydroklorid. Største anbefalte døgndose av Mysimba er to tabletter to ganger per dag til en total dose på 32 mg naltreksonhydroklorid og 360 mg bupropionhydroklorid. (1)

Oppfølging

Tidlig og kontinuerlig oppfølging/kontakt med pasienter under behandling av fedme er viktig og anbefales i henhold til flere retningslinjer for overvekt og fedme. (1)

Tidslinjen illustrerer de besøk som kreves for oppfølging av pasienter som får Mysimba som del av sin behandling. Det finnes dog store individuelle forskjeller i hvor ofte hver enkelt pasient trenger oppfølging og støtte.

Referanser

 1. Mysimba Preparatomtale 16. januar 2020
 2. Greenway FL. Physiological adaptions to weight loss and factors favouring weight regain. International Journal of Obesity 2015;39: 1188-96.
 3. Müller MJ, et al. Changes in energy expenditure with weight gain and weight loss in humans. Current Obesity Reports 2016;5:413-23.
 4. Sumithran P, et al. Long-term persistence of hormonal adaptions to weight loss. New England Journal of Medicine 2011;365:1597-1604.
 5. Fujioka K, et al. The relationship between early weight loss and weight loss at 1 year with naltrexone ER/bupropion ER combination therapy. Int J Obesity 2016;40:1369-75.
 6. Apovian CM, et al. A randomized, phase 3 trial of naltrexone SR/bupropion SR on weight and obesity related risk factors (COR-II). Obesity 2013;21:935-43.
 7. Greenway FL, et al. Effect of naltrexone plus bupropion on weight loss in overweight and obese adults (COR-I): a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet 2010;376:595-605.
 8. Hollander P, et al. Effects of naltrexone sustained-release/bupropion sustained-release combination therapy on body weight and glycemic parameters in overweight and obese patients with type 2 diabetes. Diabetes Care 2013;36:4022-9.
 9. Wadden TA, et al. Weight loss with naltrexone SR/bupropion SR combination therapy as an adjunct to behavior modification: the OR-BMOD

EU/1/14/988

Utdrag fra Felleskatalogtekst

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning til Statens legemiddelverk. Meldeskjema ligger på www.legemiddelverket.no/meldeskjema.

Mysimba «Orexigen». Sentraltvirkende middel mot fedme. ATCnr.: A08A A62 DEPOTTABLETTER 8 mg/90 mg: Hver depottablett inneh.: Naltreksonhydroklorid 8 mg tilsv. naltrekson 7,2 mg, bupropionhydroklorid 90 mg tilsv. bupropion 78 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Indigokarmin (E 132), titandioksid (E 171).

Indikasjoner: Som tillegg til kalorifattig kosthold og økt fysisk aktivitet for vektreduksjon hos voksne (≥18 år) med innledende kroppsmasseindeks (BMI/KMI) på ≥30 kg/m2 (fedme) eller ≥27– 30 kg/m2 (overvekt) samt én eller flere vektrelaterte risikofaktorer (f.eks. diabetes type 2, dyslipidemi eller kontrollert hypertensjon). Behandlingen bør seponeres etter 16 uker hvis pasienten ikke har mistet minst 5 % av innledende kroppsvekt.

Dosering: Ved innledning av behandling bør dosen økes i en 4 ukers periode som følger: uke 1: 1 tablett morgen, uke 2: 1 tablett morgen + 1 tablett kveld, uke 3: 2 tabletter morgen + 1 tablett kveld, uke 4 og videre: 2 tabletter morgen + 2 tabletter kveld. Maks. anbefalt daglig dose er 2 tabletter 2 ganger daglig. Behovet for fortsatt behandling bør vurderes etter 16 uker og revurderes årlig. Glemt dose: Det skal ikke tas en tilleggsdose. Neste forskrevne dose tas til vanlig tid. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Kontraindisert ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Ikke anbefalt ved moderat nedsatt leverfunksjon. Hos pasienter med lett nedsatt leverfunksjon er den maksimalt anbefalte daglige dosen av naltrekson/bupropion to tabletter (én tablett om morgenen og én tablett om kvelden). Nedsatt nyrefunksjon: Kontraindisert ved terminal nyresvikt. Ved moderat eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon er maks. anbefalte daglige dose 2 tabletter (1 tablett morgen, 1 tablett kveld). Ingen dosereduksjon nødvendig ved lett nedsatt nyrefunksjon. Ved økt risiko for nedsatt nyrefunksjon, særlig diabetikere eller eldre, bør GFR vurderes før behandlingsstart. Barn og ungdom < 18 år: Bør ikke brukes da sikkerhet og effekt ikke er fastslått. Eldre >65 år: Brukes med forsiktighet. Anbefales ikke til eldre >75 år. Begrenset erfaring med eldre >65 år. Eldre kan være mer følsomme for CNSbivirkninger. Utskilles primært via nyrene, og risikoen for bivirkninger kan være større ved nedsatt nyrefunksjon, hvilket er vanligere hos eldre.

Administrering: Skal helst tas med mat. Skal svelges hele med litt vann. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses eller deles. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Ukontrollert hypertensjon. Pasienter som får/tidligere har hatt krampeanfall. Kjent tumor i CNS. Akutt avvenning fra alkohol eller benzodiazepiner. Tidligere bipolar lidelse. Samtidig behandling med bupropion eller naltrekson. Eksisterende eller tidligere diagnostisert bulimi eller anoreksi. Kronisk avhengighet av opioider (se Forsiktighetsregler og Interaksjoner) eller opiatagonister (f.eks. metadon) eller ved avvenning fra opiater. Samtidig behandling med MAO-hemmere (det skal gå minst 14 dager fra seponering av MAO-hemmer til initiering av behandling med Mysimba). Alvorlig nedsatt leverfunksjon. Terminal nyresvikt.

Forsiktighetsregler: Sikkerhet og tolerabilitet bør vurderes med jevne mellomrom, og behandlingen bør avbrytes ved bekymring vedrørende sikkerhet eller tolerabilitet, inkl. bekymring for økt blodtrykk. Selvmord eller selvmordsrelatert atferd: Bupropion er indisert for behandling av depresjon. Det er vist at antidepressiver gir økt risiko for selvmordsrelatert atferd hos voksne med psykiatriske lidelser. Nøye overvåkning, særlig av de med høy risiko, spesielt tidlig i behandlingen og ved doseforandringer. Pasient og omsorgspersoner bør informeres om behovet for observasjon av klinisk forverring, selvmordsrelatert atferd/tanker samt uvanlige atferdsendringer, og å omgående søke medisinsk hjelp ved slike symptomer. Krampeanfall: Bupropion er forbundet med doserelatert risiko for anfall. Risikoen er relatert til pasientfaktorer, kliniske forhold og samtidig bruk av andre legemidler, og må vurderes før behandlingsoppstart. Ved anfall skal Mysimba seponeres permanent. Forsiktighet skal utvises ved forskrivning til pasienter med predisponerende faktorer for anfall, slik som tidligere hodeskader, overdreven bruk av alkohol, avhengighet av kokain eller stimulerende midler, og samtidig bruk av legemidler som kan senke krampeterskelen, inkl. antipsykotika, antidepressiver, antimalariamidler, tramadol, teofyllin, systemiske steroider, kinoloner og sederende antihistaminer. Behandling med Mysimba kan gi redusert blodsukker, og hos diabetikere skal dosen med insulin og/eller orale antidiabetika vurderes for å redusere risikoen for hypoglykemi, hvilket kan predisponere for anfall. Opioidanalgetika: Se Kontraindikasjoner. Skal ikke administreres ved kronisk opiatbehandling. Behandling med Mysimba skal avsluttes dersom kronisk opiatbehandling er påkrevd. Ved intermitterende opiatbehandling bør behandling med Mysimba seponeres midlertidig, og opiatdosen skal ikke overstige standarddose. Forsøk på å overvinne opioidblokade av naltrekson ved inntak av store opioiddoser er svært farlig og kan gi dødelig overdosering eller livstruende opioidforgiftning (f.eks. respirasjonsstans, sirkulatorisk kollaps). Pasienten må være oppmerksom på økt følsomhet for lave opioiddoser etter seponering av Mysimba. Allergi/anafylaksi: Anafylaktiske reaksjoner som krever medisinsk behandling er rapportert for bupropion, inkl. erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom og anafylaktisk sjokk. Pasienten bør avslutte behandlingen og oppsøke lege ved allergi/anafylaksi (f.eks. utslett, pruritus, elveblest, brystsmerter, ødem og kortpustethet). Artralgi, myalgi og feber med utslett samt andre symptomer på forsinket overfølsomhet er rapportert for bupropion. Symptomene kan ligne på serumsyke, og pasienten bør varsle behandlende lege ved slike symptomer. Ved mistanke om serumsyke, bør preparatet seponeres. Økt blodtrykk: Tidlig, forbigående økning i både systolisk og diastolisk blodtrykk er sett. Blodtrykk og puls bør måles før initiering av behandling og med jevne mellomrom, i samsvar med vanlig klinisk praksis. Preparatet bør seponeres ved klinisk relevant og vedvarende blodtrykks- eller pulsøkning. Bør gis med forsiktighet ved kontrollert hypertensjon. Kontraindisert ved ukontrollert hypertensjon. Kardiovaskulær sykdom: Ingen klinisk erfaring som fastslår sikkerheten ved bruk etter nylig myokardinfarkt, ved ustabil hjertesykdom eller hjertesvikt NYHAklasse III eller IV. Bør brukes med forsiktighet ved aktiv koronar arteriesykdom (f.eks. eksisterende angina eller nylig myokardinfarkt) eller tidligere cerebrovaskulær sykdom. Levertoksisitet: Legemiddelindusert leverskade og tilfeller med forhøyede leverenzymer er rapportert. Preparatet bør seponeres ved mistenkt legemiddelindusert leverskade. Eldre: Se Dosering. Nedsatt nyrefunksjon: Begrenset erfaring med nyreinsuffisiens. Se Dosering. Nedsatt leverfunksjon: Ikke undersøkt. Se Dosering. Nevropsykiatriske symptomer og aktivering av mani: Aktivering av mani og hypomani er rapportert hos pasienter behandlet med tilsvarende legemidler for alvorlig depressiv lidelse. Mysimba skal brukes med forsiktighet ved tidligere mani. Dyrestudier tyder på mulig misbrukspotensiale av bupropion. Studier og erfaring viser imidlertid at potensialet for misbruk hos mennesker er lavt. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukosegalaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Påvirker evnen til å kjøre bil og bruke maskiner og pasienten skal advares om dette. Bruk er forbundet med somnolens og episoder med tap av bevissthet, noen ganger forårsaket av krampeanfall. Pasienter må bes om å utøve forsiktighet når de kjører bil eller bruker maskiner under behandling, spesielt ved behandlingsstart eller under titreringsfasen. Pasienter som opplever svimmelhet, somnolens, tap av bevissthet eller krampeanfall, skal anbefales å unngå bilkjøring eller bruk av maskiner inntil disse bivirkningene har forsvunnet. Alternativt kan det vurderes å seponere behandlingen.

Interaksjoner: For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, bruk interaksjonsanalyse. MAOhemmere: MAO-hemmere forsterker de katekolaminerge baner med en annen mekanisme enn bupropion, og skal derfor ikke brukes sammen med Mysimba. Opioidanalgetika: Mysimba er kontraindisert under kronisk behandling med opioider eller opiatagonister (f.eks. metadon), eller under akutt avvenning fra opiater. Kan brukes med forsiktighet etter at kronisk opiatbruk har vært seponert i 7-10 dager. Naltrekson har antagonistisk effekt på opioidreseptoren, og vil redusere nytten av behandling med opioidholdige legemidler. Ved behov for intermitterende opiatbehandling bør behandling med Mysimba seponeres midlertidig. Opiatdosen skal ikke økes over standarddose. CYP2B6: Bupropion metaboliseres til sin viktigste aktive metabolitt, hydroksybupropion, av CYP2B6. Mulig interaksjon ved samtidig bruk av CYP2B6-hemmere eller -induktorer. Forsiktighet tilrådes ved samtidig bruk av kjente CYP2B6-induktorer, da disse kan påvirke effekten av Mysimba. Samtidig bruk av CYP2B6substrater og CYP2B6-hemmere kan gi økt plasmanivå av bupropion og lavere nivå av hydroksybupropion. Klinisk konsekvens er ukjent. CYP2D6: Bupropion og hydroksybupropion hemmer CYP2D6. AUC og Cmax for metoprolol (CYP2D6-substrat) økte hhv. ca. 4 og 2 ganger ved samtidig bruk av Mysimba. Lignende interaksjoner er sett med desipramin, venlafaksin og citalopram. CYP2D6-substrater skal brukes med forsiktighet, og med lave startdoser. Prodrugs som aktiveres via CYP2D6 (f.eks. tamoksifen), kan ha redusert effekt. Dosereduksjon av CYP2D6substrat bør vurderes ved oppstart med Mysimba, særlig for CYP2D6-substrater med smalt terapeutisk vindu. Muligheten for terapeutisk legemiddelovervåkning bør vurderes for CYP2D6substrater med smalt terapeutisk vindu. OCT2: Bupropion og metabolitter hemmer OCT2 kompetitivt. Svak økning av kreatinin er sett etter langtidsbehandling med Mysimba, sannsynligvis pga. OCT2-hemming, og er ikke indikativt for endringer i ClCR. Samtidig bruk av OCT2-substrater har ikke indikert behov for dosejustering. Alkohol: Farmakokinetiske interaksjoner er ikke sett, men nevropsykiatriske bivirkninger og redusert alkoholtoleranse er sett ved samtidig behandling med bupropion. Alkoholinntak bør reduseres til et minimum eller unngås. Anfall (kramper): Se Forsiktighetsregler. Levodopa og amantadin: Forsiktighet ved samtidig bruk av levodopa eller amantadin. Begrensede data viser høyere forekomst av bivirkninger som kvalme, oppkast og nevropsykiatriske bivirkninger, ved samtidig bruk av bupropion og levodopa eller amantadin. UGT1A2 og UGT2B7: Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av hemmere eller induktorer av UGT1A2 og UGT2B7, da disse kan endre eksponeringen for naltrekson. Generelt: Forsiktighet tilrådes ved samtidig bruk av kjente hemmere (f.eks. valproat), da disse kan påvirke klinisk effekt og sikkerhet.

Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ingen eller begrensede data. Kombinasjonen er ikke utprøvd i studier for reproduksjonstoksisitet. Dyrestudier med naltrekson har vist reproduksjonstoksisitet. Dyrestudier med bupropion gir ingen klare bevis på reproduksjonsskader. Human risiko er ukjent. Bør ikke brukes under graviditet eller av kvinner som forsøker å bli gravide. Amming: Naltrekson og bupropion med metabolitter utskilles i morsmelk. Risiko for spedbarn/nyfødte som ammes kan ikke utelukkes pga. begrensede opplysninger om systemisk eksponering. Bør ikke brukes under amming. Fertilitet: Ingen data for kombinasjonen naltrekson/bupropion. Effekt på fertilitet er ikke sett for bupropion. Administrering av høye naltreksondoser til rotte ga signifikant økning i pseudograviditet og reduksjon av graviditetsrater. Relevansen for human fertilitet er ukjent.

Bivirkninger: Bivirkninger sett ved bruk av kombinasjonen, og de enkelte virkestoffene: Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Kvalme, forstoppelse, oppkast. Nevrologiske: Hodepine. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Munntørrhet, smerter i øvre abdomen, abdominalsmerter, smaksforstyrrelser. Hjerte/kar: Palpitasjoner, EKG-endringer, hetetokter, hypertensjon, økt blodtrykk, økt hjertefrekvens. Hud: Hyperhidrose, pruritus, alopesi, utslett. Kjønnsorganer/bryst: Forsinket ejakulasjon. Nevrologiske: Svimmelhet, tremor, dysgeusi, letargi, somnolens. Psykiske: Konsentrasjonsforstyrrelser, angst, søvnløshet. Stoffskifte/ernæring: Nedsatt appetitt. Øre: Tinnitus, vertigo. Øvrige: Nervøsitet, fatigue, irritabilitet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Blod/lymfe: Idiopatisk trombocytopenisk purpura. Immunsystemet: Urticaria, hypersensitivitetsreaksjoner. Gastrointestinale: Abdominalt ubehag, dyspepsi, eruktasjon. Hjerte/kar: Takykardi, postural hypotensjon, vasodilatasjon. Hud: Forverring av psoriasis, seborre. Infeksiøse: Oral herpes, tinea pedis. Kjønnsorganer/bryst: Erektil dysfunksjon. Lever/galle: Cholecystitt, økt ALT, økt AST, økt bilirubinnivå, hepatitt, økte leverenzymer. Luftveier: økt spyttproduksjon. Muskelskjelettsystemet: Rykninger. Nevrologiske: Intensjonstremor, balanseforstyrrelser, amnesi, ataksi, manglende koordineringsevne. Nyre/urinveier: Økt blodkreatinin. Psykiske: Unormale drømmer, nervøsitet, dissosiasjon (følelse av fjernhet), anspenthet, paranoide tanker, irritasjon, humørsvingninger, vrangforestillinger, avpersonalisering, libidoforstyrrelse. Stoffskifte/ernæring: Anoreksi, blodsukkerforstyrrelser. Øre: Reisesyke. Undersøkelser: Økt kreatinin, redusert hematokrit. Øvrige: Unormal følelse, asteni, tørste, varmefølelse, økt appetitt, vektøkning. Øye: Synsforstyrrelser. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Redusert hematokrit, redusert antall lymfocytter. Lever/galle: Legemiddelindusert leverskade. Muskelskjelettsystemet: Kjevesmerter. Nevrologiske: Tap av bevissthet, parestesi, noersynkopé (presynkope), anfall (kramper), besvimelse. Nyre/urinveier: Imperiøs vannlatingstrang. Psykiske: Hallusinasjoner. Stoffskifte/ernæring: Dehydrering. Immunsystemet: Angioødem. Gastrointestinale: Blodig avføring, hernie, hoven leppe, smerter i nedre abdomen, dentale karies, tannpine. Kjønnsorganer/bryst: Uregelmessig menstruasjon, vaginal blødning, vulvovaginal tørrhet. Øvrigt: Brystsmerter, perifer kulde, pyreksi. Svart sjeldne (<1/10 000): Immunsystemet: Mer alvorlige overfølsomhetsreaksjoner, inkl. angioødem, dyspne/bronkospasme og anafylaktisk sjokk. Artralgi, myalgi og feber er også rapportert i forbindelse med utslett og andre symptomer som tyder på forsinket overfølsomhet. Symptomene kan ligne på serumsyke. Ukjent frekvens: Gastrointestinale: Diare, flatulens, hemoroider, magesår. Hjerte/kar: Svingninger i blodtrykket. Psykiske: Stemningslidelser, aggresjon, forvirringstilstand, vrangforestillinger, depresjon, desorientering, oppmerksomhetsforstyrrelse, fiendtlighet, tap av libido, mareritt, paranoide tanker, psykose, selvmordstanker, selvmordsforsøk, selvmordsatferd. Hud: Akne, erythema multiforme og Stevens Johnsons syndrom. Øvrige: Frysninger, økt energi. Øre: Ubehag i øret, smerter i øret. Nevrologiske: Dystoni, nedsatt hukommelse, parkinsonisme, rastløshet. Øye: Øyeirritasjon, øyesmerter eller astenopi, hovent øye, økt lakrimasjon, fotofobi, tåkesyn. Luftveier: Hoste, dysfoni, dyspné, nesetetthet, ubehag i nesen, orofaryngeale smerter, rhinoré, bihulelidelse, nysing, gjesping. Muskel-skjelettsystemet: Atralgi, lyskesmerter, myalgi, rabdomyolyse. Nyre/urinveier: Dysuri, pollakiuri, hyppig vannlating og/eller urinretensjon.

Pakninger og priser: 112 stk. (blister) Vnr 190131 NOK 1096,40 Reseptstatus C. For fullstendig preparatomtale (SPC), se www.felleskatalogen.no. Dato for siste godkjente SPC: januar 2020.

Den eksakte nevrokjemiske appetittdempende effekten av naltrekson/bupropion er enda ikke helt klarlagt.

Mysimba er et varemerke registrert av Nalpropion Pharmaceuticals LCC. © 2020 Nalpropion Pharmaceuticals LCC. MYS-0179-001, 07/20.

For mer informasjon, kontakt Navamedic ASA, Tlf: 67112540, E-post: infono@navamedic.com, www.navamedic.com